Dansschool Helia
Home Lesrooster Prijzen Inschrijven Dansschool Docenten Zaalhuur Links Contact
Buikdans Perzische dans Afrikaanse dans Flamenco

Voorwaarden

Artikel 1.   Algemeen

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Dansschool Helia en een Deelnemer waarop Dansschool Helia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dansschool Helia, voor de uitvoering waarvan door Dansschool Helia derden dienen te worden betrokken.

3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Dansschool Helia en zijn directie.

4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dansschool Helia en de Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.  Indien Dansschool Helia niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dansschool Helia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Huisregels

1.  De dansvloer van Dansschool Helia mag alleen op blote voeten, sokken of dansschoenen worden betreden.

2.  Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigendommen. Dansschool Helia raadt aan geen waardevolle spullen mee te nemen naar de danszaal.

3.  Tijdens de lessen dienen mobiele telefoons te worden uitgeschakeld.

4.  In het gehele pand geldt een rookverbod.

5.  Het is niet toegestaan alcoholische dranken, drugs of andere verdovende middelen mee te nemen naar Dansschool Helia of onder invloed hiervan deel te nemen aan de lessen.

 

Artikel 3    Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.  De overeenkomst tussen Dansschool Helia en de Deelnemer wordt aangegaan voor de tijd die is overeengekomen bij inschrijving, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.  De abonnementen zijn gebaseerd op een vast aantal lessen per jaar. De prijs van de abonnementen is gebaseerd op het aantal totaal aantal door Dansschool Helia gegeven lesweken, verdeeld over de abonnementsperiode. Bij keuze voor een jaarabonnement is de totaalprijs voor 36 lesweken verdeeld over 11 maandelijkse termijnen en wordt in augustus geen abonnementskosten in rekening gebracht. Bij keuze voor een halfjaarabonnement is de totaalprijs voor 18 lesweken verdeeld over zes maanden. Tijdens de officiële schoolvakanties zijn er geen lessen.

3.  Abonnementen worden doorlopend automatisch verlengd, tenzij uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk opgezegd door Deelnemer.

4.  Dansschool Helia heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dansschool Helia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Deelnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.  Indien Dansschool Helia gegevens behoeft van de Deelnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Deelnemer deze juist en volledig aan Dansschool Helia ter beschikking heeft gesteld.

7.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Deelnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dansschool Helia zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Dansschool Helia gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Dansschool Helia bevoegde persoon en de Deelnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Dansschool Helia op en is voor de Deelnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dansschool Helia een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10.              Indien de Deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dansschool Helia gehouden is, dan is de Deelnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Dansschool Helia daardoor direct of indirect ontstaan.

11.       Indien Dansschool Helia bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Dansschool Helia onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

-    Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Dansschool Helia toekomende bevoegdheid of een op Dansschool Helia rustende verplichting ingevolge de wet;

-    In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Deelnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Dansschool Helia alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4    Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.  Dansschool Helia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-    de Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-    na het sluiten van de overeenkomst Dansschool Helia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

-    de Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-    Indien door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van Dansschool Helia kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Dansschool Helia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dansschool Helia kan worden gevergd.

2.  Indien de ontbinding aan de Deelnemer toerekenbaar is, is Dansschool Helia gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dansschool Helia op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Dansschool Helia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.  Indien Dansschool Helia op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dansschool Helia vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dansschool Helia op de Deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.  Indien de Deelnemer een inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de eventueel daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Deelnemer in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5    Overmacht

1.  Dansschool Helia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dansschool Helia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dansschool Helia niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dansschool Helia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dansschool Helia zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.  Dansschool Helia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.  Indien Dansschool Helia ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dansschool Helia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6    Betaling en incassokosten

1.  Betaling dient steeds te geschieden voor het begin van iedere maand die binnen de termijn van overeenkomst valt, op de door Deelnemer en Dansschool Helia overeengekomen wijze in de valuta die is overeengekomen, tenzij schriftelijk anders door Dansschool Helia aangegeven.

2.  Indien de Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. De Deelnemer is alsdan een rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Deelnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.  Dansschool Helia heeft het recht de door Deelnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.  Dansschool Helia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Deelnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dansschool Helia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.  Bezwaren tegen de hoogte van een betalingsverplichting schorten de betalingsverplichting niet op.

6.  Indien de Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Dansschool Helia echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Deelnemer worden verhaald. De Deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7    Eigendomsvoorbehoud

1.  Alle door Dansschool Helia in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dansschool Helia totdat de Deelnemer alle verplichtingen uit de met Dansschool Helia gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.  De Deelnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dansschool Helia veilig te stellen.

3.  Dansschool Helia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van eigendommen die door Deelnemer aan Dansschool Helia tijdelijk ter beschikking zijn gesteld.

4.  Voor het geval Dansschool Helia zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Deelnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Dansschool Helia en door Dansschool Helia aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dansschool Helia zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8                Garanties, onderzoek en reclames

1.  De door Dansschool Helia te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Dansschool Helia daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Deelnemer.

 

Artikel 9        Aansprakelijkheid

1.  Indien Dansschool Helia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Dansschool Helia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dansschool Helia is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.  Dansschool Helia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 

Artikel 10 Vrijwaring

1.  De Deelnemer vrijwaart Dansschool Helia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dansschool Helia toerekenbaar is.

2.  Indien Dansschool Helia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Deelnemer gehouden Dansschool Helia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dansschool Helia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dansschool Helia en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Deelnemer.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1.  Dansschool Helia behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dansschool Helia partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Dansschool Helia.

2.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.